Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacija

 

Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacija įkurta 1992 metų rugpjūtyje. Asociaciją įsteigė penki dabartiniai nariai – darbo rinkos mokymo centrai, dvi Krašto apsaugos ministerijos SKAT mokyklos: Alytaus ir Šiaulių bei Lietuvos Respublikos techninių sporto klubų sąjunga. 1994 metais prisijungė Lietuos žemės ūkio akademija bei kelios personalinės įmonės, Vilniaus techninio sporto jungtinis klubas, o 1996 metais – Vairuotojų mokymo metodikos centras ir UAB „ARV-auto“. Per šį laikotarpį keitėsi narių skaičius nuo 8 iki 18, o dabar -9. Asociacija 1995 metais įstojo į asociaciją „International Assocation for Driver Education“ su centru Londone, tačiau 2000 metais išstojo iš jos, nes ši asociacija jungė ir teikė informaciją vien apie B ir A kategorijos transporto priemonių vairuotojų rengimą.

Asociacijos tikslai, funkcijos ir uždaviniai.
1. Asociacija įsteigta siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas bendradarbiauti bei vystyti ir plėtoti mokymą, kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikaciją, plėtoti ryšius su kitomis mokymo institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.
2. Asociacija padeda Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti suaugusiųjų profesinio mokymo programą, spręsti užimtumo problemas, kurti tautinę specialistų rengimo mokyklą, padėti ruošti profesionalius ir kultūringus vairuotojus, atitinkančius Europos Sąjungos eismo saugumo koncepcijos reikalavimams.
3. Asociacija bendradarbiauja su visomis žinybomis, organizacijomis, suinteresuotomis saugiu eismu, aplinkosauga, techninėmis sporto šakomis.
4. Asociacija sudaro sutartis ir priima įsipareigojimus, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Susisiekimo ir Švietimo ir mokslo ministerijoms, kelių policijai eismo saugumo, vairuotojų rengimo gerinimo, mokymo planų ir programų tobulinimo klausimais.
5. Asociacija atstovauja savo narius bendradarbiaudama su Valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei užsienio šalių subjektais.
Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti:
1) rengia ir tvirtina savo veiklos programas;
2) savo iniciatyva arba gavus valstybės institucijų užsakymą, atlieka vairuotojų mokymo veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizes bei teikia pasiūlymus jų tobulinimui, dalyvauja ekspertizių ir patikrinimų komisijose prieš išduodant licencijas (leidimus) pradėti ar tęsti vairuotojų mokymo veiklą;
3) teikia informaciją, rengia seminarus, konferencijas, metodinius nurodymus ir kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
4) organizuoja pedagogų ir kitų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, dalyvauja jų atestacijos metu.
5) teikia Asociacijos nariams paslaugas ruošiant ir apsirūpinant mokymo dokumentacija, mokymo priemonėmis, darbo planavimo bei mokslinių tyrimų organizavimo, koordinavimo klausimais.